ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη,                                                     22-11-2022
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                  Αρ. Πρωτ.: 29438 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Πληρ.: Ράλλη Χριστίνα
Ταχ.Διεύθυνση : Ορφέως & Αντίκα 67132 Ξάνθη
Τηλ.: 2541028398 - 2541083240
e-mail:
 
 
ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2023
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 858
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/τ. Α'/9.3.1999): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», περί μεταβίβασης αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων - Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8.6.2006) “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας”, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, όπως έχουν τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύουν.
4. Την με αριθμό 809 (αρ.πρωτ.85741/19.11.2021) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ),
5. Τον ΟΕΥ του Δήμου Ξάνθης, όπως δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1419/τ.Β΄/12.6.2013 ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με τα με αριθμό 3217/τ.Β΄/14.9.2017, 3095/τ.Β΄/1.8.2019 ΦΕΚ και 3467/τ.Β΄/5.7.2022 ΦΕΚ,
6. Την ανάγκη της ενδυνάμωσης της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου Ξάνθης και της αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου Ξάνθης.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 
Α1. Τον ορισμό ως Αντιδημάρχων του Δήμου Ξάνθης, για το τέταρτο έτος της δημοτικής περιόδου και συγκεκριμένα από 01-12-2022 έως και τις 31-12-2023, για τους παρακάτω τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων, των εξής: 
1.   Εμμανουήλ Φανουράκη του Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
2. Ιωάννη Ζερενίδη του Κωνσταντίνου, ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Δόμησης και Αδειοδοτήσεων 
3. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεΐν, ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης
4. Χασάν Ογλού Φερτούν του Μουμίν, ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος
5. Ιγιαννίδη Στέφανου του Φιλίππου, ως Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Ηλεκτρομηχανολογικού και Κοιμητηρίων,
6. Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή, ως Αντιδήμαρχο Αθλητισμού,  
7. Απόστολο Ελευθεριάδη του Γεωργίου, ως άμισθο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης
 
Α2. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του:  
  • Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Φανουράκη του Ιωάννη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης  του Κωνσταντίνου.
  • Αντιδημάρχου Ιωάννη Ζερενίδη του Κωνσταντίνου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης του Ιωάννη.
  • Αντιδημάρχου  Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεΐν, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χασάν Ογλού Φερτούν του Μουμίν.
  • Αντιδημάρχου Χασάν Ογλού Φερτούν του Μουμίν, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεΐν.
  • Αντιδημάρχου  Ιγιαννίδη Στέφανου του Φιλίππου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή
  • Αντιδημάρχου  Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιγιαννίδης Στέφανος του Φιλίππου.
  • Αντιδημάρχου  Απόστολου Ελευθεριάδη του Γεωργίου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Φανουράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη.
 
Α3. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης του Ιωάννη, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης του Κωνσταντίνου.
 
Β. Αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάμων, εναλλακτικά µε το Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους. 
 
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η με αριθμό 559/18813/8.8.2022 προηγούμενη απόφασή μας ως προς την κατηγορία του Αντιδημάρχου Ιγιαννίδη Στέφανου του Φιλίππου (από άμισθος σε έμμισθος) και κατά συνέπεια τη διάρκεια της θητείας του. 
 
Η παρούσα να δημοσιευτεί µία φορά σε µία ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης και στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ. ΤΣΕΠΕΛΗΣ

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.