ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ξάνθη, 21 Οκτωβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας – Ξάνθη
Τηλέφωνο: 25413 50828
E-mail:
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ:
 
Ενημερώνουμε τους πωλητές λαϊκών αγορών, ότι με την αριθ. 767/2022 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης (ΑΔΑ: 9ΑΡ9ΩΚ8-Ρ7Η), συγκροτήθηκε πενταμελής επιτροπή για τη βελτίωση και χορήγηση θέσεων στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, από 21-10-2022 ξεκινά η διαδικασία βελτίωσης θέσης για τους πωλητές που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης και κατέχουν θέση που τους έχει αποδοθεί με διοικητική πράξη.
Όσοι πωλητές έχουν θέση στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης με διοικητική πράξη και επιθυμούν τη βελτίωση αυτής, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον καταθέτοντας αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης (Πλ. Δημοκρατίας - Τ.Κ. 67132 - Ξάνθη), το αργότερο έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.
Τονίζουμε ότι, όσοι πωλητές εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία βελτίωσης αυτομάτως η θέση την οποία κατείχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή καθίσταται κενή και συμπεριλαμβάνεται στη διαδικασία βελτίωσης θέσης. Με το πέρας της διαδικασίας ο πωλητής είτε επανέρχεται στην αρχική θέση που κατείχε, εφόσον η θέση του δεν έχει επιλεγεί από άλλο πωλητή, είτε σε όποια θέση του αποδοθεί μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης από την επιτροπή.
Κριτήρια αξιολόγησης των πωλητών είναι: (α) η παλαιότητα της άδειας (5 μόρια ανά έτος παλαιότητας) και (β) η φορολογική ενημερότητα (30 μόρια).
 
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των πωλητών στη διαδικασία βελτίωσης θέσης είναι:
(α) να είναι κάτοχοι άδειας λαϊκής αγοράς σε ισχύ, σύμφωνα με την οποία δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, σε θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη.
(β) να μη έχουν τεθεί σε αναστολή κατοχής συγκεκριμένης θέσης στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, λόγω οφειλών του προβλεπόμενου τέλους για τη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4849/2021.
Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το αργότερο έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022, στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης (Πλ. Δημοκρατίας-Τ.Κ. 67132-Ξάνθη), σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προσκομίζοντας στην υπηρεσία:
  • την εν ισχύ άδεια λαϊκής αγοράς που κατέχουν, σύμφωνα με την οποία δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, σε θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη. Σε περίπτωση που από την ανωτέρω άδεια του πωλητή δεν προκύπτει το έτος απόκτησης της άδειας, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει αντίγραφο της απόφασης χορήγησης της άδειας.
  • Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας του άρθρου 12 του ν.4174/2013. Οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι φορολογικά ενήμεροι μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα προσκόμισης της βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας, έως την ημέρα ανάρτησης του οριστικού πίνακα καταγραφής των πωλητών.
  • Η επαλήθευση των στοιχείων ταυτοπροσωπίας των πωλητών, θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου, όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.