Ο Δήμος Ξάνθης είναι μεταξύ των 162 Δήμων της χώρας που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Η σκοπιμότητα της υλοποίησης αυτού αφορά στην ανάγκη ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τις μετακινήσεις στον Δήμο Ξάνθης με όρους βιωσιμότητας σε ορίζοντα δεκαετίας και αποτελεί  "συμμόρφωση" στις ευρωπαϊκές οδηγίες και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  είναι ένα στρατηγικό σχέδιο για τις μετακινήσεις που έχει σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό προς διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής.

Το Σ.Β.Α.Κ. στηρίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη αρχές ενσωμάτωσης επιμέρους τομεακών πολιτικών, συμμετοχικότητας και αξιολόγησης.

Βασικό στοιχείο του ΣΒΑΚ είναι η διαρκής ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών και των φορέων στις διαδικασίες συν-σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για το μέλλον των μετακινήσεων.

Η διαδικασία για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ έχει ξεκινήσει, σε συνεργασία με εξωτερικό ανάδοχο (DBC : Diadikasia Business Consulting) .

Ως εκ τούτου και σύμφωνα και με το νόμο 4784/21 για την ομαλή ανάπτυξη του ΣΒΑΚ  δημιουργείται δίκτυο φορέων, στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι φορέων που επί της ουσίας χαράζουν ή υλοποιούν πολιτικές μεταφορών και χρήσεων γης καθώς και εκείνοι των οποίων οι δραστηριότητες εξαρτώνται άμεσα από τα υιοθετούμενα μέτρα ενός τέτοιου σχεδίου, όπως Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και β΄ βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, αρμόδια επιμελητήρια, εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις και σύλλογοι της κοινωνίας των πολιτών.

Το Δίκτυο Φορέων  αποτελεί ένα συλλογικό όργανο με συμβουλευτικό ρόλο , το οποίο καλείται να :

  • παρέχει στοιχεία και δεδομένα για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ στην περιοχή παρέμβασης
  • συμμετέχει στις διαβουλευτικές εργασίες της φάσης ανάπτυξης ΣΒΑΚ
  • υποστηρίζει το έργο της ομάδας εργασίας στις επιμέρους ενέργειες των σταδίων και φάσεων του ΣΒΑΚ , υποβάλλοντας τις απόψεις του κατά τον σχεδιασμό του ΣΒΑΚ .

Η συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων είναι εθελοντική και προϋποθέτει την υπογραφή ενός  Συμφώνου Συμμετοχής, το οποίο περιγράφει τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων μερών του Δικτύου στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ καθώς και την οργάνωση και λειτουργία του Δικτύου Φορέων.

Η συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων είναι εθελοντική και απαιτείται μόνο ο ορισμός ενός εκπροσώπου του Φορέα σας , ενός αναπληρωτή και η υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής, στο οποίο περιγράφεται ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων δεν σημαίνει ότι ο Φορέας συναινεί στον όποιο σχεδιασμό . Σημαίνει ότι θα συμμετέχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις και θα καταθέτει τη γνώμη του συντελώντας στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούμε ΔΗΜΟΣΙΑ - σύμφωνα με το αρ. 2, παρ.5 και 4, παρ. β του Ν. 4784/2021- τους γειτονικούς ΟΤΑ Α’ βαθμού, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης, τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, τους εκπροσώπους της τροχαίας αστυνόμευσης, τα επιμελητήρια, τις εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις, τους εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ξάνθης καθώς και σωματεία, αστικές εταιρείες, συλλόγους και οργανώσεις ή άλλους φορείς με καταστατικό σκοπό συναφή με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 (φορείς που ασχολούνται με τα δημόσια μέσα μεταφοράς, το περπάτημα, το ποδήλατο, τα μέσα μικροκινητικότητας, την προσβασιμότητα, την οδική ασφάλεια, την ηλεκτροκίνηση, τη διανομή αγαθών, τη στάθμευση και τις νέες τεχνολογίες), καθώς και φορείς με καταστατικό σκοπό την προώθηση θεμάτων ατόμων με αναπηρία, να ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στο Δίκτυο Φορέων για το ΣΒΑΚ του Δήμου Ξάνθης αποστέλλοντας τα παρακάτω αρχεία έως τις 23/9/2022. στο email 

Μπορείτε να μπείτε και να δηλώσετε τα στοιχεία του φορέα σας ΕΔΩ

Μπορείτε να μπείτε και να υπογράψετε το σύμφωνο συμμετοχής ΕΔΩ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα  Προγραμματισμού  του Δήμου Ξάνθης : Θεραπίδου Όλγα  / τηλ. : 2541026355       

email :


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.