Ο Δήμος Ξάνθης παρευρέθηκε στην 7η  Συνάντηση των Εταίρων του έργου WRESTLE – «Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα»  στις 6 Οκτωβρίου 2021. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Google Meet, λαμβάνοντας υπόψιν τους περιορισμούς της πανδημίας του Covid-19. Τα κύρια θέματα της συνάντησης αφορούσαν την μέχρι τώρα πρόοδο του έργου καθώς και τις δράσεις και τα παραδοτέα που έχουν ήδη εφαρμοστεί στο πλαίσιο κάθε Πακέτου Εργασίας (ΠΕ).

Η εκπρόσωπος του Επικεφαλής Εταίρου (ΔΕΥΑΑ) καλωσόρισε όλους τους συμμετέχοντες που συμμετείχαν στη συνάντηση, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του νέου εταίρου ΔΕΥΑ Ξάνθης, καθώς και τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες της ΔΕΥΑΑ που είναι υπεύθυνοι για την Ανάπτυξη Εφαρμογών και Λογισμικού. Στη συνέχεια οι εταίροι ανέφεραν την πρόοδο των εργασιών τους, όσο αφορά στο φυσικό αλλά και στο οικονομικό αντικείμενο στα τέσσερα (4) κύρια πακέτα εργασίας.

Ως προς τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου αναφέρθηκε πως δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν δια ζώσης συναντήσεις λόγω των περιορισμών της πανδημίας του Covid-19 επομένως όλες οι συναντήσεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Ως προς την ενημέρωση και διάδοση επισημάνθηκε η λειτουργία των διαδικτυακών εργαλείων του έργου, τα οποία ενημερώνονται διαρκώς, ωστόσο οι εταίροι του έργου θα πρέπει να συμβάλλουν περισσότερο σε αυτό με την δημιουργία e-newsletter. Επιπλέον θα πρέπει να συμβάλλουν και στο σχεδιασμό του δεύτερου φυλλαδίου του έργου και να μεριμνήσουν ώστε να ολοκληρώσουν τις τοπικές και διακρατικές εκδηλώσεις μέχρι τέλος Νοεμβρίου.  

Όσον αφορά το Κοινό Σύστημα Παρακολούθησης οι εταίροι του έργου αναφέρθηκαν στην πρόοδο που σημειώνουν σε αυτό τον τομέα. Η ίδια τακτική ακολουθήθηκε και σχετικά με την  Ενημέρωση, Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση. Οι περισσότερες καμπάνιες πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω διαδικτύου εκτός από 2 εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία αλλά με πολύ περιορισμένο αριθμό ατόμων.

Τέλος, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου και διατυπώθηκαν τα συμπεράσματα της συνάντησης που αφορούν στις διαδικασίες επαλήθευσης, δημοσιότητας και διάχυσης του έργου και στην ολοκλήρωση των ενεργειών κατάρτισης και ευαισθητοποίησης.

Το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020" συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.