ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ, ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ!

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Ξάνθη, 1 Οκτωβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά του πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ υποψηφίων της ειδικότητας ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (κωδικός θέσης 203) της με αριθμό πρωτ. 17371/30.7.2021 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021, που αναρτάται σήμερα, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους που αναφέρονται στον πίνακα αυτόν, η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ξάνθης (www.cityofxanthi.gr).

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου () και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.,

Ως εκ τούτου η προθεσμία για την υποβολή των ενστάσεων αρχίζει το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021 και λήγει τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ. ΡΑΛΛΗ


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.