ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΔΑ: Ω9ΙΡΩΚ8-1Ρ0
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Πληρ.: Ράλλη Χριστίνα
Ταχ.Δ/νση  : Ορφέως & Αντίκα
                     67132 Ξάνθη
Τηλ. : 2541028398
Fax. : 2541072241
e-mail :
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 Ξάνθη,    28-09-2020
Αρ. Πρωτ.: 25281
 
ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2023

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 893

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπ’ όψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», περί μεταβίβασης αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων - Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/08- 06-2006) “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας”, όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, όπως ισχύουν.

4. Την με αριθµό 5578/16-05-2013 Απόφαση του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σχετικά µε την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης (ΦΕΚ 1419/Β’/12-06-2013), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

5. Τον Νόμο 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της  Δημοκρατίας-...[Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”] ...και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/τ. Α’/19-7-2018), όπως ισχύει.

6. Τον Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/τ. Α’/09-08-2019), όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α1. Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ξάνθης, για το δεύτερο έτος της δημοτικής περιόδου και συγκεκριμένα από 01-10-2020 έως και τις 31-10-2021, για τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων, τους παρακάτω:

1. Εμμανουήλ Φανουράκη του Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

2. Ιωάννη Ζερενίδη του Κωνσταντίνου, ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Δόμησης και Αδειοδοτήσεων

3. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεΐν, ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης

4. Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή, ως Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Τουρισμού, Πολιτισμού και Παιδείας

5. Μπαντάκ Σιαμπάν του Χουσεΐν, ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος

6. Απόστολο Ελευθεριάδη του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης

Α2. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του: 

  • Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Φανουράκη του Ιωάννη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης του Κωνσταντίνου.
  • Αντιδημάρχου Ιωάννη Ζερενίδη του Κωνσταντίνου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης του Ιωάννη.
  • Αντιδημάρχου Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεΐν, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή.
  • Αντιδημάρχου Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεΐν.
  • Αντιδημάρχου Μπαντάκ Σιαμπάν του Χουσεΐν, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Ελευθεριάδης του Γεωργίου.
  • Αντιδημάρχου Απόστολου Ελευθεριάδη του Γεωργίου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπαντάκ Σιαμπάν του Χουσεΐν.

Α3. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης του Ιωάννη, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης του Κωνσταντίνου.

Β. Αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάμων, εναλλακτικά µε το Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.

Η παρούσα να δημοσιευτεί µία φορά σε µία ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης και στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ. ΤΣΕΠΕΛΗΣ

Δείτε επίσης, αναλυτικά, τις αποφάσεις Δημάρχου για τις:

- Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων Φανουράκη - Ζερενίδη

- Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων Καρά Οσμάν - Μπεκήρ Ογλού

- Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων Μπαντάκ - Ελευθεριάδη


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.