Ανακοίνωση για κλήρωση Επιτροπής αυτοκινήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ξάνθη , 29/04/2014

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                   Αριθ. Πρωτ. : 23157

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών

Πληροφ.: Ράλλη Χριστίνα

Ταχ.Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας

                      67100  Ξάνθη

Τηλ.: 2541350821

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011).

2. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.09.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. Τις διατάξεις της με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540Β’/07.11.2011)

4. Τις με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011 και  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΝΔ 2396/1953 (ΦΕΚ 117Α’/08-05-1953), σύμφωνα με τις οποίες οι δαπάνες για την επισκευή, συντήρηση και την προμήθεια ανταλλακτικών θα εκτελούνται και θα ελέγχονται από ειδική για το σκοπό αυτό επιτροπή.

6. Τις διατάξεις της με αριθμ. 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349 Β’/27-03-1975) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 4993/745/1975 (ΦΕΚ 489 Β’/1975) όμοια απόφαση.

7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ξάνθης δε διαθέτει Συνεργείο για την επιθεώρηση και επισκευή των οχημάτων, επομένως η αντίστοιχη υπηρεσία πρέπει να ανατεθεί σε ιδιωτικό συνεργείο.

8. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των αυτοκινήτων οχημάτων του Δήμου Ξάνθης.

9. Το με αριθμό πρωτ. 20802/15-04-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης και οι έγγραφες απαντήσεις των υπηρεσιών αυτών, σχετικά με το ποιοι υπάλληλοι κατέχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί, στο πλαίσιο της λειτουργίας της συγκεκριμένης Επιτροπής και να διατυπώσουν εμπεριστατωμένη, τεχνοκρατικά άρτια και αμερόληπτη κρίση. 

Γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, την Παρασκευή 02/05/2014 και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας, θα διεξάγει κλήρωση, μεταξύ των υπαλλήλων του Δήμου, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής των αυτοκινήτων οχημάτων του Δήμου Ξάνθης

 

Η Προϊστάμενη του Τμήματος Λογιστηρίου  

                   και Προμηθειών                    

 

Ράλλη Χριστίνα