Άδεια εκσκαφής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΞΑΝΘΗ: 21/01/14

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          

Πλατεία Διοικητηρίου                 Αριθμ. πρωτ.: 3634 

Κτίριο Στέγης Γραμμάτων &

Καλών Τεχνών

671 00 ΞΑΝΘΗ

Τηλ. 2541022332

Fax. 2541076064

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ   αριθ. ( 95 )

 

ΑΔΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

 1. του άρθρου 2 Ν. 2696/99.
 2. του άρθρου 367 του Κώδικα βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας ( ΠΔ 14/99 ΦΕΚ 580 Δ), το οποίο κωδικοποιήθηκε το άρθρο 24 της αποφ. 3046/304/30.1/3.2.89.
 3. της παρ. 3 άρθρο  47 Ν. 2696/99.
 4. του άρθρου 30. Ν. 1080/80.
 5. του άρθρου 47. του Κ.Ο.Κ.
 6. την υπ’ αριθμ. 47/78652/22-12-2008 εγκύκλιο Υπ. Ανάπτυξης.
 7. την υπ’ αριθμ. 8288/ΓΓ:121/14-04-2009 επιστολή Υπ. Ανάπτυξης.
 8. την υπ’ αριθμ. 6952/14-02-2011, ΦΕΚ 420β΄ 16-03-2011 Υπουργική Απόφαση.
 9. την με αριθμ. πρωτ. 71816/27-12-2013, αίτηση της VODAFONE – PANAFON Α.Ε στην οποία επισυνάφθηκε εγγυητική επιστολή της τράπεζας ALPHA BANK με αριθμό GRH107690/16-01-2014 που έχει εκδοθεί στο όνομα του ενδιαφερόμενου, ποσού 2.500,00 ΕΥΡΩ, το ύψος της οποίας ορίστηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
 10. την 15/08-01-2013 Απόφαση Δημάρχου.

                              

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Τη χορήγηση άδειας εκσκαφής οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων στην εταιρεία VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών :

Για τις εργασίες του έργου : Εργασίες κατασκευής δικτύου οπτικών ινών σε οδούς αρμοδιότητας Δήμου Ξάνθης και συγκεκριμένα επί των οδών Κονδύλη, Δράμας, 12 Αποστόλων, Μπροκούμη και 28ης Οκτωβρίου.

 

Με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

      

α) Η εκσκαφή  θα γίνει σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια που μας έχετε προσκομίσει και μετά τη θεώρηση της άδειας αυτής από την Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης.

β) Η εκσκαφή θα πραγματοποιηθεί από τις 21/01/2014 έως 07/04/2014.

γ) Θα τηρηθούν όλα τα απαιτούμενα από το νόμο μέτρα ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής και αποκατάστασης.

δ) Θα τοποθετηθεί πινακίδα ένδειξης του φορέα που εκτελεί τις εργασίες, που θα περιλαμβάνει τον αριθμό αδείας μας και τον αριθμό θεώρησης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης.

ε) Να αποκαθίστανται  οι βλάβες και οι τομές του οδοστρώματος και των Πεζοδρομίων πλήρως σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την επέμβαση στο συγκεκριμένο σημείο.

στ) Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των (10) ημερών εκσκαφής οδοστρώματος ή πεζοδρομίου, εφόσον διαπιστωθεί η μη ορθή αποκατάσταση, ο Δήμος Ξάνθης θα αποκαθιστά τις γενόμενες φθορές και η σχετική δαπάνη θα εκπίπτει από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

ζ) Σε περίπτωση μερικού ή ολικού αποκλεισμού της οδού απαιτείται Έκδοση Απόφασης Περιοριστικών Μέτρων Κυκλοφορίας αρθ. 52, παρ. 1 του Κ.Ο.Κ.

η) Αν και για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί οτιδήποτε από τα παραπάνω, η άδεια θεωρείται άκυρη.             

 

 

            Εσωτερική διανομή

 1. Γρ. Μηχανογράφησης (για ανάρτηση στο site του Δήμου Ξάνθης με e-mail).

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΞΑΝΘΗ …………/………./………