ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Ξάνθη, 26 Αυγούστου 2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Κρασούλης Ηλίας
Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα
ΤΚ 67132 - Ξάνθη
Τηλ.: 25410 28398
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας) και του Γραφείου Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού (Ορφέως & Αντίκα) οι πίνακες κατάταξης, οι πίνακες απορριπτέων και οι πίνακες προσωρινής επιλογής της Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 του Δήμου Ξάνθης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ – Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Τ.Κ. 57001 Θέρμη) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ