Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Joint Water REsources management System for Long-term Efficiency» (Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα) με ακρώνυμο «WRESTLE», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 στην Αλεξανδρούπολη.

Επικεφαλής εταίρος του έργου WRESTLE είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (ΔΕΥΑΑ) ενώ στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επίσης η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και ο Δήμος Ξάνθης από την Ελλάδα καθώς και η ΜΚΟ “South West Public Information Center” (SWPIC) και ο Δήμος Kresna από τη Βουλγαρία.

Το έργο αποτελεί μια συστηματική προσπάθεια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού σχεδίου προς μια βιώσιμη διαχείριση των υδάτων μέσα από την αποδοτική χρήση των διασυνοριακών διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Οι προτεινόμενες δράσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε μια ενιαία διασυνοριακή προσέγγιση για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, συμβάλλοντας στην προσαρμογή έναντι των απαιτήσεων που απορρέουν από την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά (Water Framework Directive 2000/60/EC) και ειδικότερα στον τομέα της αποδοτικής χρήσης.

Στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων όλων των εταίρων του έργου καθώς και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Ελλάδας – Βουλγαρίας, συμφωνήθηκε το πλαίσιο υλοποίησης, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των εταίρων καθώς και το χρονοδιάγραμμα των προτεινόμενων δράσεων του έργου.

Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό 695.465,96 €, ο οποίος προέρχεται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ).


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.