ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Ξάνθη, 13 Αυγούστου 2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ     
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας – Ξάνθη
Πληροφορίες: Δ. Βασιλούδη
Τηλέφωνο: 2541 3 50828
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ενημερώνουμε τους κάτοχους επαγγελματικών άδειων πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου ότι σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 14 του άρθρου 14 του ν. 4541/18 (ΦΕΚ 93 Α΄), τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του ν. 4264/2014, ανανεώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄) μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2019. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΜΒΑΡΔΕΑΣ