ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Ξάνθη, 13 Αυγούστου 2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ     
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας – Ξάνθη
Πληροφορίες: Δ. Βασιλούδη
Τηλέφωνο: 2541 3 50828
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ενημερώνουμε τους κάτοχους Επαγγελματικών Αδειών Πωλητών Λαϊκής Αγοράς ότι σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 4541/18 (ΦΕΚ 93 Α΄), «όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να θεωρήσουν αυτή και να δραστηριοποιούνται έως την 15η Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος. Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω προθεσμίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΜΒΑΡΔΕΑΣ