ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ενημερώνουμε τους παραγωγούς πωλητές πλανόδιου εμπορίου του Δήμου Ξάνθης ότι σύμφωνα με το Ν. 4497/17, για τη δραστηριοποίηση τους στο Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Περιφέρειας, η οποία ισχύει εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας που τη χορήγησε.
Έγκριση δραστηριοποίησης απαιτείται και για τους ήδη κατέχοντες άδεια πλανόδιου εμπορίου.
 
Με την υπ' αριθμ. 168/2018 (ΑΔΑ: ΩΣΩΣΊΛΒ-020) απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αν. Μακ. Θράκης, καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών παραγωγών που   μπορούν να δραστηριοποιηθούν για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου εντός της ΠΑΜΘ και η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης δύναται να εγκρίνει 45 νέες άδειες δραστηριοποίησης πλανόδιων παραγωγών.
 
Για την έγκριση της δραστηριοποίησης του δικαιούχου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει Αίτηση όπου θα πρέπει να δηλώνεται το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί:
(α) είτε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, Διοικητήριο 4ος όροφος γραφείο 422 (Πληροφορίες: Βασιλειάδης Ιωάννης τηλ. 2541350140).
(β) είτε στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση νέας άδειας. Για τους μόνιμους κάτοικους του Δήμου Ξάνθης, αρμόδια υπηρεσία για νέες άδειες πλανοδίου εμπορίου είναι το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων (Πλ. Δημοκρατίας- τηλ. 25413 50828)
Μαζί με την ανωτέρω αίτηση για την έγκριση δραστηριοποίησης, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Άδεια σε ισχύ παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου Εμπορίου (Εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού).
2) Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας
3) Στις περιπτώσεις πωλητών υπαίθριου εμπορίου που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)) (ΚΕΑ) του άρθρου 235 του Ν. 4389/2016), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 5 του Ν 4497/2017, υποβάλλουν και Αίτηση -υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται α) ότι είναι ενταγμένος στο ΚΕΑ, και ότι δεν έχει ανακληθεί η πράξη έγκρισης ένταξης σε αυτό β) ο αριθμός της άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και γ) ο αριθμός της πράξης έγκρισης ένταξης σε αυτό.
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για έγκριση δραστηριοποίησης θα εξετάζονται από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης ανά 10 ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στα άρθρα 6 παρ.3, 46, 47, 48 του Ν. 4497/17. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος θα καταβάλλει τέλος δραστηριοποίησης προς την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης ανάλογα με το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χορήγηση νέων αδειών παραγωγών πωλητών πλανόδιου εμπορίου οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Ξάνθης, μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης (Πλ. Δημοκρατίας- τηλ. 25413 50828).
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΟΔ. ΛΟΜΒΑΡΔΕΑΣ