Πρώτη αναμόρφωση του Κυρωμένου Δασικού Χάρτη του συνόλου του Νομού Καβάλας

Πρώτη αναμόρφωση του Κυρωμένου Δασικού Χάρτη του συνόλου του Νομού Καβάλας ήτοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου

Δείτε την απόφαση στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"