30/03/09 Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

 

         Ο Δήμος Ξάνθης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 268 του Ν.3463/2006, σύμφωνα με το οποίο «με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α…. αν ο προϋπολογισμός του αντικειμένου ανάθεσης δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ΕΥΡΩ….», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ.269 του Ν.3463/06 και των αρθρ. 277, 291 του Π.Δ. 410/95 και της παρ.12 του αρθ.19 του Ν.3242/04 και του αρθρ.25 του Ν.3613/07, προτίθεται να αναθέσει στην Αμιγή Επιχείρηση της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης με την επωνυμία «Ενέργεια-Περιβάλλον-Ανάπτυξη / ΕΠΑ», Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υποβολή πρότασης του Δήμου Ξάνθης στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που περιλαμβάνουν :

α) «Επεξεργασία – Εκτίμηση Ενεργειακών Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (ΟΣΔ) και του Σχεδίου Υλοποίησης για την ορθή και πλήρη συμπλήρωση του Φακέλου-Αίτησης του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

β) «Συντονισμό της Προετοιμασίας Φακέλου – Αίτησης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»» και ειδικότερα για την Επεξεργασία, οργάνωση και προετοιμασία των απαραίτητων Διαχειριστικών και Τεχνικοοικονομικών Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (ΟΣΔ) και του προβλεπόμενου Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΧΥ) για την συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και την χρηματοδότηση των Πράξεων που θα επιλεχθούν».

συνολικής αμοιβής 29.750,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).