Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης για το έτος 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ για το έτος 2014

 

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός σε ευρώ

0

Τακτικά Έσοδα

22.988.612,29

1 (πλην 13)

Έκτατα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

688.741,60

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

122.600,00

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη

4.008.200,00

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

3.185.829,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

1.521.191,12

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

6.207.061,47

 

Σύνολο Πόρων:

38.722.235,48

 

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

6.826.080,00

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

1.940.367,99

63,64

Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα

593.607,07

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

86.000,00

66

Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών

569.000,00

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα

12.682.667,64

81,83

Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε

800.000,00

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

6.768.862,50

 

Επενδύσεις

 

71

Αγορές

444.782,00

73

Έργα

6.356.078,99

74

Μελέτες

822.400,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

281.500,00

9111

Αποθεματικό

550.889,29

 

Σύνολο εξόδων και πληρωμών:

38.722.235,48