Πρόσκληση προς τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Ξάνθη  15 Nοεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                 Αριθμ. Πρωτ. 64520

Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/νση: Μαυρομιχάλη 6  

Πληροφορίες: Κατερίνα Μαυρομάτη

Τηλέφωνο: 2541 3 50805

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.       

1. Βορίδης Δημήτριος                 5. Παπασταματίου Γεώργιος

2. Δρεμσίζης Ιωάννης                 6. Πούλιος Χρίστος

3. Καλογερής Κρίτων                  7. Σπυριδόπουλος Νικόλαος

4. Παπαδόπουλος Κυριάκος       8. Τσεγγελίδης Ιωάννης

 

 Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 20 Νοεμβρίου 2013 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο νέο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης (Κεντρική Πλατεία) προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

ΘΕΜΑ 1ο:     Προτάσεις ανάληψης δαπάνης (αρ. 459 εισηγητής, Αργύρης Ζολώτας)

 

ΘΕΜΑ 2ο:     Προτάσεις ανάληψης δαπάνης (αρ. 464-466, 475 εισηγητής, Αργύρης Ζολώτας)

 

ΘΕΜΑ 3ο:     Προτάσεις ανάληψης δαπάνης (αρ.486-494, εισηγητής, Αργύρης Ζολώτας)

 

ΘΕΜΑ 4ο:     Προτάσεις ανάληψης δαπάνης (αρ.467, 468εισηγητής, Αργύρης Ζολώτας)

 

ΘΕΜΑ 5ο:     Έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού, για την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας Δήμου Ξάνθης 2014-2015 , προϋπολογισμού 148.000€ και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας (εισηγητής Αργύρης Ζολώτας)

 

ΘΕΜΑ 6ο:     Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης οικοτουριστικού καταλύματος ΄΄ΗΝΙΟΧΟΣ΄΄ (εισηγητής, Βασίλειος Τζορμπατζίδης)

 

ΘΕΜΑ 7ο  Συμπλήρωση της αρ. 231/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον καθορισμό τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή περιπτέρου (εισηγητής Ασηξαρίδου Παρθένα)

 

ΘΕΜΑ 8ο:     Κατακύρωση άγονου διαγωνισμού για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2013, τροποποίηση των όρων και επαναπροκήρυξή του. (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)

 

ΘΕΜΑ 9ο      Κατακύρωση άγονου διαγωνισμού για την Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης σχολικών κτιρίων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)

 

ΘΕΜΑ 10ο:     Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την Προμήθεια δενδρυλλίων-φυτών έτους 2013 (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)

 

ΘΕΜΑ 11ο:   Κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (εισηγητής, Βασίλειος Τζορμπατζίδης)

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην οδό Κ.Μπένη 2 (εισηγητής, Στυλιανή Μόσχου)

 

ΘΕΜΑ 13ο: Κατάρτιση των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την Προμήθεια τοποθέτηση μεταλλικού διαχωριστικού τοιχίου κολυμβητικής δεξαμενής Ξάνθης (εισηγητής, Πεπονίδης Κυριάκος)

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού: Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών έτους 2014 (εισηγητής, Κυριάκος Πεπονίδης)

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού: Προμήθεια διαφόρων τροφίμων, έτους 2014 (εισηγητής, Κυριάκος Πεπονίδης

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού: Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων, έτους 2014 (εισηγητής, Κυριάκος Πεπονίδης

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού: Προμήθεια απορρυπαντικών και συναφών ειδών, έτους 2014

 

ΘΕΜΑ 18ο:   Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου : Αποκατάσταση οδών στην περιοχή γυμναστηρίου (εισηγητής, Μελέτης Τερζόγλου)

 

ΘΕΜΑ 19ο:   Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου : Σημειακές παρεμβάσεις στις τοπικές κοινότητες Δ.Ε. Σταυρούπολης (εισηγητής, Μελέτης Τερζόγλου)

 

ΘΕΜΑ 20ο:     Επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης αρ. 4 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς (εισηγητής, Στυλιανή Μόσχου)

 

ΘΕΜΑ 21ο  :     Επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης αρ. 5 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς (εισηγητής, Στυλιανή Μόσχου)

 

ΘΕΜΑ 22ο:     Επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης αρ. 9 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς (εισηγητής, Στυλιανή Μόσχου)

 

ΘΕΜΑ 23ο:     Επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης αρ. 12 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς (εισηγητής, Στυλιανή Μόσχου)

 

ΘΕΜΑ 24ο:     Επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης αρ. 21 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς (εισηγητής, Στυλιανή Μόσχου)

 

ΘΕΜΑ 25ο:     Επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης αρ. 21Α καταστήματος Δημοτικής Αγοράς (εισηγητής, Στυλιανή Μόσχου)

 

ΘΕΜΑ 26ο:     Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (εισηγητής, Μαρία Σπανού)

 

ΘΕΜΑ 27ο:     Εξουσιοδότηση για άσκηση ή μη αίτησης οριστικής τιμής μονάδος για την αρ.1/2011 πράξη αναλογισμού αποζημίωσης (Νομική Υπηρεσία)

 

ΘΕΜΑ 27ο:     Έγκριση μετακίνησης (εισηγητής, Μιχαήλ Βαρελτζίδης)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ