Δημιουργία ενιαίας δικτυακής πύλης για τις Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των Επιχειρήσεων

 

     Σας γνωρίζουμε ότι από τις 25 Ιουνίου τ.ε., η Γενική Διεύθυνση "Επιχειρήσεις και Βιομηχανία" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έθεσε σε λειτουργία την κάτωθι ενιαία δικτυακή πύλη, προκειμένου να διευκολύνει την ενημέρωση των επιχειρήσεων αναφορικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε.

http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm