Χορήγηση άδειας εκσκαφής οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΞΑΝΘΗ: 25/07/13

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                            Αριθμ. πρωτ.: 42828

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πλατεία Διοικητηρίου

Κτίριο Στέγης Γραμμάτων &

Καλών Τεχνών

671 00 ΞΑΝΘΗ

Τηλ. 2541022332

Fax. 2541076064

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ   αριθ. ( 820 )

 

ΑΔΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

 1. του άρθρου 2 Ν. 2696/99.
 2. του άρθρου 367 του Κώδικα βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας ( ΠΔ 14/99 ΦΕΚ 580 Δ), το οποίο κωδικοποιήθηκε το άρθρο 24 της αποφ. 3046/304/30.1/3.2.89.
 3. της παρ. 3 άρθρο  47 Ν. 2696/99.
 4. του άρθρου 30. Ν. 1080/80.
 5. του άρθρου 47. του Κ.Ο.Κ.
 6. την υπ’ αριθμ. 47/78652/22-12-2008 εγκύκλιο Υπ. Ανάπτυξης.
 7. την υπ’ αριθμ. 8288/ΓΓ:121/14-04-2009 επιστολή Υπ. Ανάπτυξης.
 8. την υπ’ αριθμ. 6952/14-02-2011, ΦΕΚ 420β΄ 16-03-2011 Υπουργική Απόφαση.
 9. την με αριθμ. πρωτ. 521/10778/25-07-2013, αίτηση του Ο.Τ.Ε Α.Ε στην οποία επισυνάφθηκε εγγυητική επιστολή Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό 974/712950-5/Β΄ που έχει εκδοθεί στο όνομα του ενδιαφερόμενου, ποσού 1.000,00 ΕΥΡΩ, το ύψος της οποίας ορίστηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
 10. την 15/08-01-2013 Απόφαση Δημάρχου.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Τη χορήγηση άδειας εκσκαφής οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων :

      Για τις εργασίες εμφύσησης καλωδίου Οπτικών Ινών από τον οικισμό Κιμμερίων έως τον οικισμό Λευκόπετρας εντός των ορίων του Δήμου Ξάνθης.

 

            Με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

     

α) Η εκσκαφή  θα γίνει σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια που μας έχετε προσκομίσει και μετά τη θεώρηση της άδειας αυτής από την Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης.

β) Η εκσκαφή θα πραγματοποιηθεί από τις 25/07/2013 έως 11/10/2013.

γ) Θα τηρηθούν όλα τα απαιτούμενα από το νόμο μέτρα ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής και αποκατάστασης.

δ) Θα τοποθετηθεί πινακίδα ένδειξης του φορέα που εκτελεί τις εργασίες, που θα περιλαμβάνει τον αριθμό αδείας μας και τον αριθμό θεώρησης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης.

ε) Να αποκαθίστανται  οι βλάβες και οι τομές του οδοστρώματος και των Πεζοδρομίων πλήρως σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την επέμβαση στο συγκεκριμένο σημείο.

στ) Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των (10) ημερών εκσκαφής οδοστρώματος ή πεζοδρομίου, εφόσον διαπιστωθεί η μη ορθή αποκατάσταση, ο Δήμος Ξάνθης θα αποκαθιστά τις γενόμενες φθορές και η σχετική δαπάνη θα εκπίπτει από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

ζ) Η γνωστοποίηση της ημερομηνίας έναρξης εργασιών πρέπει να δηλώνεται με (FAX 2541070421) και είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν.3481/06 άρθρο 7.

η) Σε περίπτωση μερικού ή ολικού αποκλεισμού της οδού απαιτείται Έκδοση Απόφασης Περιοριστικών Μέτρων Κυκλοφορίας αρθ. 52, παρ. 1 του Κ.Ο.Κ.

θ) Αν και για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί οτιδήποτε από τα παραπάνω, η άδεια θεωρείται άκυρη.             

 

            Εσωτερική διανομή

 1. Δ/νση Δημ. Αστυνομίας (για τις ενέργειες της).
 2. Γρ. Μηχανογράφησης (για ανάρτηση στο site του Δήμου Ξάνθης με e-mail).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΞΑΝΘΗ …………/………./………