Πρόσκληση προς τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Ξάνθη  25 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                              Αριθμ. Πρωτ. 42633

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: Μαυρομιχάλη 6  

Πληροφορίες: Κατερίνα Μαυρομάτη

Τηλέφωνο: 2541 3 50805

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.        1. Βορίδης Δημήτριος                     5. Παπασταματίου Γεώργιος

              2. Δρεμσίζης Ιωάννης                       6. Πούλιος Χρίστος

              3. Καλογερής Κρίτων                        7. Σπυριδόπουλος Νικόλαος

              4. Παπαδόπουλος Κυριάκος           8. Τσεγγελίδης Ιωάννης

 

 Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 31 Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

ΘΕΜΑ 1ο:     Εισηγητική έκθεση 2ου τριμήνου 2013 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

(Εισηγητής, Ταραρά Χρύσα)

 

ΘΕΜΑ 2ο:     Έγκριση δαπανών

(Εισηγητής, Μανά Κατερίνα)

 

ΘΕΜΑ 3ο:     Προτάσεις ανάληψης δέσμευσης

(Εισηγητής, Μαρία Σπανού)

 

ΘΕΜΑ 4ο:     Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου : Ασφαλτικός Τάπητας της οδού Αν. Θράκης

(Εισηγητής, Μανά Κατερίνα)

 

ΘΕΜΑ 5ο:  Επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία του αρ. 40 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς

(Εισηγητής, Στυλιανή Μόσχου)

 

ΘΕΜΑ 6ο :     Επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία του οικοτουριστικού καταλύματος ΄΄ΗΝΙΟΧΟΣ΄΄

(Εισηγητής, Βασίλειος Τζορμπατζίδης)

 

ΘΕΜΑ 7ο :     Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Μακρή Ελένης, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Β ΄ για το έτος 2013

(εισηγητής Βερβελίδου Άννα)

 

ΘΕΜΑ 8ο :     Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Παρδάλη Ευμορφίας, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Δ ΄ για το έτος 2013

(εισηγητής Βαρβελίδου Άννα)

 

ΘΕΜΑ 9ο :      Eξουσιοδότηση νομικών συμβούλων για άσκηση έφεσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ