Πρόσκληση προς τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Ξάνθη  5 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                            Αριθμ. Πρωτ. 38337

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: Μαυρομιχάλη 6           

Πληροφορίες: Δημήτρης Μπένης

Τηλέφωνο: 2541 3 50805

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.        1. Βορίδης Δημήτριος                         5. Παπασταματίου Γεώργιος

              2. Δρεμσίζης Ιωάννης                            6. Πούλιος Χρίστος

              3. Καλογερής Κρίτων                            7. Σπυριδόπουλος Νικόλαος

              4. Παπαδόπουλος Κυριάκος             8. Τσεγγελίδης Ιωάννης

 

 Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 9 Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

  

ΘΕΜΑ 1ο:    Προέλεγχος απολογισμού – ισολογισμού  Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2013

 (Εισηγητής Δημήτριος Μπένης)

 

ΘΕΜΑ 2ο:      Πρόταση ανάληψης δαπάνης (Εισηγητής, Μαρία Σπανού)

 

ΘΕΜΑ 3ο :     Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου : Τεχνική βοήθεια Δήμου Ξάνθης 

(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)

 

ΘΕΜΑ 4ο :     Έγκριση θεώρησης του διαγωνισμού  ως άγονου του έργου: Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-κίνησης και λιπαντικών, έτους 2013  (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)

 

ΘΕΜΑ 5ο :     Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου : Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων-οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου Ξάνθης

(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)

 

ΘΕΜΑ 6ο :     Νομική Υποστήριξη

 

ΘΕΜΑ 7ο :     Εξουσιοδότηση για επίδοση εξώδικης όχλησης καταγγελίας της μίσθωσης και κατάθεσης αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και εκτέλεσης αυτής (Εισηγητής, Χατζηλιάδου Ελένη)

 

ΘΕΜΑ 8ο :     Εξουσιοδότηση για επίδοση εξώδικης όχλησης καταγγελίας της μίσθωσης και κατάθεσης αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και εκτέλεσης αυτής (Εισηγητής, Χατζηλιάδου Ελένη)

 

ΘΕΜΑ 9ο :     Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Μπέη Αικατερίνης, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Δ’ ΄ για το έτος 2013 (εισηγητής Βαρελτζίδης Μιχαήλ)

 

ΘΕΜΑ 10ο :   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Συμεωνίδου Παρθενόπης, κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Β ΄ για το έτος 2013 (εισηγητής Βαρελτζίδης Μιχαήλ)

 

ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Μακρή Ελένης, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Β ΄ για το έτος 2013

(εισηγητής Βαρελτζίδης Μιχαήλ)

 

ΘΕΜΑ 12ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Παρδάλη Ευμορφίας, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών  Μηχανικών, με βαθμό Δ ΄ για το έτος 2013

(εισηγητής Βαρελτζίδης Μιχαήλ)

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου ΄΄Συντονισμός & Διαχείριση της Πράξης "QUALITY CERTIFICATION SYSTEM IN AGROTOURISM (CerTour)΄΄.

 

ΘΕΜΑ 14ο : Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής, ύψους 4.404,14€ (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ