Πρόσκληση προς τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Ξάνθη  20 Ιουνίου 2013

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                    Αριθμ. Πρωτ. 32326

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Μαυρομιχάλη 6           

Πληροφορίες: Δημήτρης Μπένης

Τηλέφωνο: 2541 3 50805

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1. Βορίδης Δημήτριος                 5. Παπασταματίου Γεώργιος

2. Δρεμσίζης Ιωάννης                  6. Πούλιος Χρίστος

3. Καλογερής Κρίτων                  7. Σπυριδόπουλος Νικόλαος

4. Παπαδόπουλος Κυριάκος   8. Τσεγγελίδης Ιωάννης

 

 Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 26 Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

ΘΕΜΑ 1ο:     Πλειοδοτική και φανερή δημοπρασία για την εκμίσθωση του οικοτουριστικού καταλύματος ΄΄ΗΝΙΟΧΟΣ΄΄ (Εισηγητής Δημήτριος Μπένης)

 

ΘΕΜΑ 2ο:      Προτάσεις ανάληψης δαπάνης (Εισηγητής, Μαρία Σπανού)

 

ΘΕΜΑ 3ο :     Έγκριση δαπανών (Εισηγητής, Μανά Αικατερίνη)

 

ΘΕΜΑ 4ο :     Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: Αποκατάσταση φθορών ασφαλιστικών οδοστρωμάτων (Εισηγητής, Μανά Αικατερίνη)

 

ΘΕΜΑ 5ο :     Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου : «Συντονισμός & Διαχείριση της Πράξης "QUALITY CERTIFICATION SYSTEM IN AGROTOURISM (CerTour)"» προϋπολογισμού 38.700(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) (Εισηγητής, Πεπονίδης Κ.)

 

ΘΕΜΑ 6ο :     Εξουσιοδότηση νομικής συμβούλου για άσκηση έφεσης κατά της αρ. 34/2013 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Εισηγητής, Χατζηλιάδου Ελένη)

 

ΘΕΜΑ 7ο :     Εξουσιοδότηση για επίδοση εξώδικης όχλησης καταγγελίας της μίσθωσης και κατάθεσης αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και εκτέλεσης αυτής (Εισηγητής, Χατζηλιάδου Ελένη)

 

ΘΕΜΑ 8ο :     Εξουσιοδότηση για επίδοση εξώδικης όχλησης καταγγελίας της μίσθωσης και κατάθεσης αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και εκτέλεσης αυτής (Εισηγητής, Χατζηλιάδου Ελένη)

 

ΘΕΜΑ 9ο :     Εξουσιοδότηση για επίδοση εξώδικης όχλησης καταγγελίας της μίσθωσης και κατάθεσης αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και εκτέλεσης αυτής (Εισηγητής, Χατζηλιάδου Ελένη)

 

ΘΕΜΑ 10ο :   Εξουσιοδότηση για άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ΄αριθμ. 178/2013 διαταγής πληρωμής Πρωτοδικείου Ξάνθης (Ιωάννης Λάμπρου)

 

ΘΕΜΑ 11ο :  Εξουσιοδότηση νομικής συμβούλου για την εκτέλεση της αρ. 75/2012 απόφασης

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Εισηγητής, Χατζηλιάδου Ελένη)

 

ΘΕΜΑ 12ο:   Πλειοδοτική και φανερή δημοπρασία για την εκμίσθωση του αρ. 39 καταστήματος δημοτικής αγοράς (Εισηγητής Δημήτριος Μπένης)

 

 ΘΕΜΑ 13ο : Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του αρ. 9 καταστήματος δημοτικής αγοράς

(Εισηγητής, Στυλιανή Μόσχου)

 

ΘΕΜΑ 14ο :  Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του αρ. 21 καταστήματος δημοτικής αγοράς

(Εισηγητής, Στυλιανή Μόσχου)

 

ΘΕΜΑ 15ο :  Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του αρ. 21Α καταστήματος δημοτικής αγοράς

(Εισηγητής, Στυλιανή Μόσχου)

 

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση  κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου:

«Προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών υλικών έτους 2013»

 

ΘΕΜΑ 17ο : :Έγκριση  κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου:

«Προμήθεια Ξυλείας έτους 2013»,

 

ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση  κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου:

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών & έτοιμου σκυροδέματος έτους 2013»,

 

ΘΕΜΑ 19ο : : Έγκριση  κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου:

«Προμήθεια Χρωμάτων έτους 2013»,

 

ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου : Έργα οδοποιίας εντός στρατοπέδου για την επέκταση της οδού Σάρδεων

 

ΘΕΜΑ 21ο :  Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου : Ασφαλτικός τάπητας της οδού Ανδρέου Δημητρίου

 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Τζαφέρη Άννας, κλάδου ΤΕ3 Τεχν.Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Δ’ και Καρατσιουμπάνη Θεανώς, κλάδου ΔΕ Δ/κου με βαθμό Ε΄ για το έτος 2013 (εισηγητής Βαρελτζίδης Μιχαήλ)

 

ΘΕΜΑ 23ο :   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αϊβαζίδη Χαράλαμπου, κλάδου ΔΕ29 Οδηγών, με βαθμό Β’  για το έτος 2013 (εισηγητής Βαρελτζίδης Μιχαήλ)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ