Πρόσκληση προς τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Ξάνθη,  Πέμπτη 9 Μαϊου  2013

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          Αριθμ. Πρωτ. 20857

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση    : Μαυρομιχάλη 6          

Πληροφορίες: Δημήτριος  Μπένης

Τηλέφωνο     : 2541 3 50804

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.        1. Βορίδης Δημήτριος               5. Παπασταματίου Γεώργιος

              2. Δρεμσίζης Ιωάννης              6. Πούλιος Χρίστος

              3. Καλογερής Κρίτων               7. Σπυριδόπουλος Νικόλαος

              4. Παπαδόπουλος Κυριάκος    8. Τσεγγελίδης Ιωάννης

 

 και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 15 Μαϊου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης, στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010)

ΘΕΜΑ 1ο:      Εισηγητική έκθεση 1ου τριμήνου 2013, εκτέλεσης προϋπολογισμού (εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα)

 

ΘΕΜΑ 2ο :     Προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που αφορούν προμήθειες με διαγωνισμό έτους 2013 (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

 

ΘΕΜΑ 3ο :     Προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που αφορούν προμήθειες με απ΄ ευθείας ανάθεση έτους 2013 (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

 

ΘΕΜΑ 4ο :     Προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που αφορούν δαπάνες για υποστήριξη λογισμικού Η/Υ και πληρωμή ασφαλίστρων ακινήτων Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

 

ΘΕΜΑ 5ο :     Απευθείας ανάθεση μικρών έργων – εργασιών συντήρησης στο κολυμβητήριο Ξάνθης (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης-Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

 

ΘΕΜΑ 6ο :     Κατάρτιση των όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου : Προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών υλικών έτους 2013 (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

 

ΘΕΜΑ 7ο :     Κατάρτιση των όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου : Προμήθεια χρωμάτων έτους 2013 (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

 

ΘΕΜΑ 8ο :     Κατάρτιση των όρων, έκκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου : Προμήθεια οικοδομικών υλικών & έτοιμου σκυροδέματος έτους 2013 (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

 

ΘΕΜΑ 9ο :     Κατάρτιση των όρων, έκκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου : Προμήθεια ξυλείας έτους 2013 (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

 

ΘΕΜΑ 10ο :   Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου : Προμήθεια απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2013 (εισήγηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών)

 

ΘΕΜΑ 11ο :   Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου : Προμήθεια φρέσκου γάλακτος έτους 2013 (εισήγηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών)

 

ΘΕΜΑ 12ο :   Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου : Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ έτους 2013 (εισήγηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών)

 

ΘΕΜΑ 13 ο :  Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου : Προμήθεια γραφικών – χαρτικών και βιβλίων έτους 2013 (εισήγηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών)

 

ΘΕΜΑ 14ο :   Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου : Προμήθεια διαφόρων σάκων απορριμμάτων έτους 2013 (εισήγηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών)

 

ΘΕΜΑ 15ο :   Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου : Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-κίνησης και λιπαντικών έτους 2013 (εισήγηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών)

 

ΘΕΜΑ 16ο :   Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου : Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων-οχημάτων, μηχανημάτων του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Πεπονίδης Κυριάκος)

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για επιβολή δικαιώματος βοσκής έτους 2013 σε βάρος κτηνοτρόφων του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

 

ΘΕΜΑ 18ο :   Έγκριση δαπανών (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

 

ΘΕΜΑ 19ο :   Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου : Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

 

ΘΕΜΑ 20ο :   Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας : Οριζόντιος επιστημονικός σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση υλοποίησης της πράξης Εξοικονόμηση Ενέργειας Ξάνθης (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

 

ΘΕΜΑ 21ο :   Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: έργα Οδοποιίας εντός στρατοπέδου Στεφανίδη, για την επέκταση της οδού Σάρδεων (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

 

ΘΕΜΑ 22ο :   Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου : Ασφαλτικός τάπητας της οδού Ανδρέου Δημητρίου(εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

 

ΘΕΜΑ 23ο: Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του αρ. 13 καταστήματος στη δημοτική αγορά – διόρθωση ως προς τα τετραγωνικά μέτρα και καθορισμός αναπροσαρμογής του μισθώματος (εισηγήτρια  Στυλιανή Μόσχου)

 

ΘΕΜΑ 24ο: Τροποποίηση  της με αριθ. 474/11 απόφασης περί «Καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους της με αριθμό 4/99 πράξη αναλογισμού και αποζημίωσης της Δ/νσης Πολεοδομίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης» (επαναφορά θέματος-παραπομπή από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

 

ΘΕΜΑ 25ο :   Εξουσιοδότηση για την εκτέλεση της αριθμ. 20/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (εισηγητής Λάμπρου Ιωάννης)

 

ΘΕΜΑ 26ο :   Εξουσιοδότηση νομικής συμβούλου για άσκηση προσφυγής κατά της με αρ. 17 /03/23-1-2013 απόφαση της ΤΔΕ Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ξάνθης (εισηγήτρια Χατζηλιάδου Ελένη)

 

ΘΕΜΑ 27ο :   Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής, ύψους 5.575,30€ (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)

 

ΘΕΜΑ 28ο :   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Χατζηλιάδου Ελένης, νομικής συμβούλου του δήμου Ξάνθης, για το έτος 2013 (εισηγήτρια Καρατσιουμπάνη Θεανώ)

 

ΘΕΜΑ 29ο :   Έξοδα μετακίνησης Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης (εισηγητής Ζωγράφος Ηρακλής, πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης)

 

ΘΕΜΑ 30ο :   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Σεφερίδη Κυριάκου, κλάδου ΔΕ24 –Ηλεκτρολόγων με βαθμό Δ΄, για το έτος 2013 (εισηγητής Βαρελτζίδης Μιχαήλ)

 

ΘΕΜΑ 31ο :   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Σεφερίδη Κυριάκου, κλάδου ΔΕ24 –Ηλεκτρολόγων με βαθμό Δ΄, για το έτος 2013 (εισηγητής Βαρελτζίδης Μιχαήλ)

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής  Επιτροπής

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΠΕΝΗΣ