Περίληψη Διακήρυξης Εκμίσθωσης Καλλιεργήσιμης Γης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ               Ξάνθη  04  Φεβρουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ               Αριθ. Πρωτ.  5367

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διακηρύσσει ότι:

 Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης 27.025,00 τ.μ. που βρίσκετε στο αγρόκτημα του οικισμού Ιωνικού της τοπικής κοινότητας Νεοχωρίου του Δήμου Ξάνθης, για το έτος 2013, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 20,00  €  το στρέμμα ή συνολικά το ποσό των 540,50 €,  σύμφωνα με την αριθ. 04 / 2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.

     Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για το τρέχον έτος 2013.

 Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ξάνθης, στην  οδό Μαυρομιχάλη 6,  την 18ην Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 13.30΄ μέχρι 14.00΄ ενώπιον της οικονομικής επιτροπής.

     Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας :

    1. Ως εγγύηση,  γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού 54,00  €, για την διασφάλιση των όρων της δημοπρασίας.

    2.  Βεβαίωση μη οφειλής τελών και δικαιωμάτων από το Ταμείο του Δήμου, από οποιαδήποτε αιτία, του ιδίου καθώς και του εγγυητή του.

    3.  Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι είναι δημότης μόνιμος κάτοικος του Δήμου Ξάνθης.

    4. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας, όπως  αναφέρονται στην  αριθ.  04 / 2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

    Οι όροι της σχετικής διακήρυξης της δημοπρασίας, βρίσκονται στο Γραφείο της Γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης και στα Γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΠΕΝΗΣ