Κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Ξάνθη , 21/1/2012

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                               Αριθ. Πρωτ.  Δ.Υ.

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Δ/νση Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών

Τμήμα Δ/κών Υπηρεσιών

Πληροφ.: Αργύριος Ζολώτας

Ταχ. : Μαυρομιχάλη 6

          67100  Ξάνθη

Τηλ.: 2541350806

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών του Δήμου Ξάνθης .

 

Γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης , την Τετάρτη 23/1/2012 και ώρα 12.00 θα διεξάγει κλήρωση , μεταξύ των υπαλλήλων του Δήμου , που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις , για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω επιτροπές του Δήμου:

  1. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών , αξιολόγησης προσφορών , και εξέτασης ενστάσεων (ΕΚΠΟΤΑ) .
  2. Επιτροπή παραλαβής προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) .
  3. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών

και υπηρεσιών (Π.Δ. 28/80) .

      4.   Επιτροπή παραλαβής προμηθειών - υπηρεσιών (Π.Δ. 28/80) .                            

      5.   Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για προμήθεια ειδών κτηνιατρείου ,

            αξιολόγησης προσφορών και εξέτασης ενστάσεων (ΕΚΠΟΤΑ) .

      6.  Επιτροπή παραλαβής ειδών κτηνιατρείου (ΕΚΠΟΤΑ) .

      

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του .

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών

 

ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ