12/7/12 Συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Δήμου Ξάνθης με θέμα Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής

Απόσπασμα από το  ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Νο

Συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας    Κιμμερίων Δήμου Ξάνθης της 09/07/2012

Απόφαση                                     Θέμα: ¨Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής¨

       7                                                                                                                                                                 

Στα Κιμμέρια σήμερα την 09-07-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημοτικό γραφείο της Κοινότητας Κιμμερίων Ξάνθης , συνήλθε το Συμβούλιο Κιμμερίων , ύστερα από την υπ.αριθ. 40860/03-07-2012 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε εις ένα έκαστον των Συμβούλων.

Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι νόμιμος απαρτία δεδομένου επί συνόλου 5 μελών ευρέθηκαν

παρόντες τέσσερις [4].

Παρόντες Σύμβουλοι             Απόντες Σύμβουλοι    

                                                                                                   

1.- Μπαντάκ Μπεσήμ                                              

2.- Κισσά Γιουλτής              1. Μπουδούρ Χουσείν Χουσείν

3.- Τόπ Σαλή Λουνιφέρ                                                                                     

4.- Μπόζ Ραμαδάν

           

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Εμμανουηλίδης Θεόδωρος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Συμβουλίου και αφού εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ.αριθ. 39004/25-06-2012 εισήγηση του αρμόδιου γραφείου για την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου, σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που προβλέπεται από τις διατάξεις των Νόμων.

   1) Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 άρθρο 41 παρ. κβ σύμφωνα με τις οποίες η χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων, μετά από σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας Α5/3010/85 και αφού λαμβάνεται υπόψη η κατά τόπο ισχύουσα Αστυνομική Διάταξη.

   2) Την με αριθ. 3/95 Αστυνομική Διάταξη η οποία καθορίζει τα χρονικά όρια λειτουργίας μουσικών οργάνων, για μεν την χειμερινή περίοδο μέχρι την 22.00 ώρα για δε την θερινή περίοδο μέχρι τις 23.00 ώρα με δυνατότητα παράτασης μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και ανάλογα με τη θέση των μουσικών οργάνων .

   Για μεν τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την απαραίτητη προυπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το όνομα του αιτούντος καταστηματάρχη και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στην εν λόγω εισήγηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα της κάτωθι ενδιαφερόμενης.

1. Μαλκότς Χαλήλ Μεβριέ του Σαμπάν ¨Καφετέρια ¨ επί της οδού Μαλκότς Φ.Χουσείν 50 στα Κιμμέρια Ξάνθης για τρία (3) έτη .

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 7.-

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα Μέλη

                                          

                                                  Ακριβές Αντίγραφο

                                           Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

                                                 Μπαντάκ Μπεσήμ