ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Ξάνθη, 6 Ιουνίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                Αριθ. Πρωτ.: 12858
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
                                                               
                
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια φωτοτυπικών, εκτυπωτικών και σχεδιαστικών μηχανημάτων και υπηρεσίες συντήρησης των» (Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού - αφορά μόνο την Ομάδα Β΄)
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
 
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φωτοτυπικών, εκτυπωτικών και σχεδιαστικών μηχανημάτων και υπηρεσίες συντήρησης των», (Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού - αφορά μόνο την Ομάδα Β΄), προϋπολογισμού εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ με το Φ.Π.Α (124.930,00€).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας
Ταχ. Κωδ.: 67132
Τηλ.: 2541350821
E-mail: ,
Ιστοσελίδα: https://www.cityofxanthi.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικοί
CPV:    30121100-4 {Φωτοαντιγραφικά},
                          30121200-5 {Φωτοαντιγραφικές συσκευές}
                          30125000-1 {Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών}
                          30232100-5 {Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι}
                          50313100-3 {Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων}
                          50313200-4 {Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων},
 
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια φωτοτυπικών, εκτυπωτικών και σχεδιαστικών μηχανημάτων και υπηρεσίες συντήρησης των» και αφορά την προμήθεια φωτοτυπικών, εκτυπωτικών και σχεδιαστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών μηχανογραφικής εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης εγγράφων και σχεδίων, με νέα σύγχρονης τεχνολογίας μηχανήματα, που θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους ομάδες.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού δύο χιλιάδων δεκαπέντε ευρώ (2.015,00 €) για το σύνολο της ομάδας Β΄ της σύμβασης.

6. Εναλλακτικές προσφορές:
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και σε τρία (3) έτη για την συντήρηση τους, από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής
: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

9. Υποδιαίρεση σε ομάδες:
Η προμήθεια δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους ομάδες και αφορά μόνο μία ομάδα, μετά από την κήρυξη της ομάδας Β΄ άγονης με την με αριθ. 175/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
  • ΟΜΑΔΑ Β: «Έγχρωμα Φωτοαντιγραφικά πολυμηχανήματα», εκτιμώμενης αξίας 100.750,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 24.180,00 €
Η υποβολή της προσφοράς αφορά το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού της ομάδας Β΄.
 
10. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό) για το σύνολο των ειδών της ομάδας Β΄, του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με Αριθ. Π-5/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης.

11. Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 11η Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 14η Ιουνίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 5η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και η ώρα λήξης 15:00΄.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών
: δώδεκα (12) μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών
: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση:
Η χρηματοδότηση της σύμβασης, ύψους 124.930,00€, θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.10.7131.01 (σύμφωνα με τις με αριθ. 637/13-10-2021 και 86/21-01-2022 Αποφάσεις Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης) σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021, 2022, 2023 και 2024 του Δήμου Ξάνθης.

15. Προδικαστικές προσφυγές
: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail :
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

16. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου https://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
 
 
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία εδώ.