ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Ξάνθη 18 Μαρτίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                      Αριθ. Πρωτ.: 6229
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Εργασίες για την συντήρηση και αποκατάσταση των ξύλινων, μεταλλικών και λίθινων διακοσμητικών στοιχείων του παλιού Δημαρχείου»

 

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) που θα προκύπτει, από το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω υπηρεσίας, προϋπολογισμού 72.044,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!