«ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤA ΑΘΛΗΤΙΚA ΚΕΝΤΡA "ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" & "ΔΑΚ"»

 

Κατεβάστε τα παρακάτω έγγραφα, πατώντας εδώ:

  1. Προκήρυξη (περίληψη) διακήρυξης
  2. Διακήρυξη Δημοπρασίας
  3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) (σε pdf και σε word)
  4. Τεύχη Σύμβασης (τεύχος τεκμηρίωσης σκοπιμότητας, τεύχος  τεχνικών δεδομένων τεύχος απαιτούμενων μελετών, τεύχος  προεκτιμώμενων αμοιβών,  Συγγραφή Υποχρεώσεων)