Τελικοί πίνακες προσληπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης της Ανακοίνωσης του Δήμου Ξάνθης με αριθμό πρωτ. 20110/ 20-08-2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2020-2021, καθώς και το σχετικό Παράρτημα  και το έντυπο για τα στοιχεία του υπαλλήλου.

Παρακαλούνται οι επιτυχούσες υποψήφιες να προσκομίσουν άμεσα και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :

1. τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων,  των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους, όπως αυτά περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα (ΚΕΦ.ΙΙ- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

2. το συνημμένο έντυπο με τα στοιχεία του υπαλλήλου συμπληρωμένο και

3. δημόσια έγγραφα όπου να αναγράφεται α. ο αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
     β. ο αριθμός μητρώου ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ)
     γ. ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και
     δ. ο αριθμός λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ), με πρώτο όνομα το όνομα του υπαλλήλου

 

Κατεβάστε τους τελικούς πίνακες καθώς και το σχετικό Παράρτημα, πατώντας εδώ!