ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 Ημερομηνία: 28 Ιανουαρίου 2019
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: 2245
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Π. Καρακατσάνη
Τηλ.: 2541026355

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την πώληση γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και φωτοτυπικού χαρτιού

Κατόπιν σύνταξης της με αριθμ. Π17/14-12-2018 Μελέτης-Τεχνικής Έκθεσης του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 36646/14-12-2018 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών  υλικών γραφείου και φωτοτυπικού χαρτιού.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την Τρίτη 05/02/2019 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης - Γραφείο Πρωτοκόλλου - Πλατεία Δημοκρατίας, υπόψη  Τμήματος  Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία να υποβάλλετε:

  1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
  2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
  3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο.

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας.

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Κυριάκος Παπαδόπουλος

Κατεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα, πατώντας εδώ!