ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ημερομηνία: 10-08-2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.: 23375
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
Πληροφορίες: Π. Καρακατσάνη
Τηλ.: 2541026355
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ
‘Ολους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  
Κατόπιν σύνταξης της με αριθμ. 10/04-07-2018 Μελέτης-Τεχνικής Έκθεσης της προμήθειας της Δ/νσης Προγραμματισμού –Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 19960/05-07-2018 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την Δευτέρα 20-08-2018 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης- Γραφείο Πρωτοκόλλου- Πλατεία Δημοκρατίας, υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία να υποβάλλετε:
  1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
  2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
 
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Κυριάκος Παπαδόπουλος
 
Συνημμένα:
Η με αριθμ. 10/04-07-2018 Μελέτη-Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης
 
Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία