ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ημερομηνία: 25-05-2018

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                           Αριθ. Πρωτ.: 15582

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Π. Καρακατσάνη

Τηλ.: 2541026355

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Π Ρ Ο Σ
Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την πώληση λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 
Κατόπιν σύνταξης της με αριθμ. Π 6/22-05-2018 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης για την προμήθεια της Δ/νσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 11881/19-04-2018 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την Τρίτη 05/06/2018 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης - Γραφείο Πρωτοκόλλου - Πλατεία Δημοκρατίας, υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία να υποβάλλετε:

1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 
 
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Κυριάκος Παπαδόπουλος
 
Συνημμένα:
Η με αριθμ. Π 6/22-05-2018 Μελέτη - Τεχνική Έκθεση για την προμήθεια της Δ/νσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης
 
Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα