Ο Δήμος Ξάνθης προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: "ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ" με προεκτιμώμενη αμοιβή 29.183,17€ (χωρίς ΦΠΑ).

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τα απαραίτητα έγγραφα!

  1. Προκήρυξη (περίληψη) διακήρυξης
  2. Διακήρυξη Δημοπρασίας
  3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)
  4. Συγγραφή Υποχρεώσεων
  5. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
  6. ΤΕΥΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  7. ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
  8. ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ