Κατηγορία: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Αριθμός των Υποκατηγοριών: 8
folder.png ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Αρχεία: 0
Υποκατηγορίες:
folder.png ΒΙΠΕ
Υποκατηγορίες: 2
Αρχεία: 10
folder.png Πολεοδομική μελέτη Ευμοίρου
Υποκατηγορίες: 4
Αρχεία: 12
folder.png Πολεοδομική μελέτη Πόρτο Λάγος
Υποκατηγορίες: 3
Αρχεία: 10
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία αναρτώνται και επικαιροποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων κατά αντικείμενο Υπηρεσιών. Για μεταβολές - διορθώσεις, ενημερώστε ηλεκτρονικά την αρμόδια Υπηρεσία ή τον διαχειριστή του ιστότοπου.

ΛΗΨΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ