ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ξάνθη 19-5-2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                       Αριθμ.πρωτ.11456
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Φανουράκη Εμμανουήλ
  2. Ζερενίδη Ιωάννη
  3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
  4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
  5. Ελευθεριάδη Απόστολο
  6. Ιγιαννίδη Στέφανο
  7. Καλογερή Γεώργιο
  8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
  9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 25 Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

1. Έγκριση του από 9-5-2023 πρακτικού αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών τής Επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο: «Μελέτες για την αποκατάσταση της ασφάλειας της Καπναποθήκης ‘Π’ στην Ξάνθη (ανατολική και νότια πτέρυγα)» (εισηγήτρια Ειρήνη Ζουραράκη, Πρόεδρος Επιτροπής)

2. Έγκριση των από 09/03/2023 και 10/03/2023 πρακτικών α) ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

3. Έγκριση του από 04/05/2023 05/05/2023 πρακτικών α) ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Διοικητικές Δαπάνες Αποκεντρωμένων Προμηθειών Κ.Σ. “ΣΤΗΡΙΖΩ” των ετών 2018-2019» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

4. Έγκριση προδιαγραφών τής υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων τού Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

5. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, για την έγκριση τής 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

6. Κατάρτιση των όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην οδό Γ. Σταύρου 20Δ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

7. Προκαταβολή ποσού για την κατασκευή τού έργου: «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης και άρδευσης στον οικισμό Κιμμερίων» στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

8. Ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Μίσθωση γερανοφόρου και καλαθοφόρου οχήματος», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Φερτούν Χασάν Ογλού)

9. Ανάθεση μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Φερτούν Χασάν Ογλού)

10. Εξειδίκευση πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση, οικονομικά αδύνατου κατοίκου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)

11. Εξειδίκευση πίστωσης, για οικονομική επιχορήγηση Συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ