ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ξάνθη:  9-2-2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                       Αρ. Πρωτ: 163

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Διεύθυνση: Βενιζέλου 30- 67132 Ξάνθη

Τηλ: 2541072888

Πληροφορίες: Καπετανοπούλου

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Π ρ ο ς

            Τα αξιότιμα μέλη του Δ.Σ. του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης   Δήμου Ξάνθης»

 

                      κ.κ.  1. Γιαννώτα  Θεοδώρα             6. Δημούδη Χρυσούλα

                              2. Παπασταματίου Γεώργιο      7.  Παπαδημητρίου Γεώργιο

                              3. Ιγιαννίδη   Στέφανο               8. Γάντζο Πάτροκλο

                              4. Κιρατζή Ερκάν                      9.  Καραγεώργη Μαρία

                              5. Βασιλούδη Ηλία                     10. Χρηστίδου Βασιλική

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις  17/02/2016 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» στα γραφεία του Νομικού Προσώπου (Βενιζέλου 30 Ξάνθη) και στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές   αποφάσεις .

1)  Ανατροπές υποχρεώσεων (ανάκληση αναλήψεων υποχρεώσεων  οικ. έτους 2015) του Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ     

2)  1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2016 του Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ.

3)  Λήψη απόφασης προτάσεως δεσμεύσεων-ανάληψη υποχρεώσεων οικ. Έτους 2016 του  Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ.

4) α)  ορισμός νομίμου  εκπροσώπου του Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ. και εξουσιοδότησής του για την υπογραφή της σύμβασης για το σχολικό έτος 2015-2016 με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2015-2016.

    β) έκδοση για λογαριασμό του Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ. 3 (τριών) εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου συνολικού ύψους 22.134,96 ευρώ για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ. στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2015-2016.»

5) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής συνολικού ύψους   22.134,96 ευρώ στο όνομα της  Καραουλάνη Δέσποινας  υπαλλήλου του    Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ.,    για  τις ανάγκες έκδοσης (3) τριών εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου  στην δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»   για το σχολικό έτος 2015-2016.

6) 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2015 του Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ.

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ

                                                                                   

 

Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης