ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                    Ξάνθη 5-6-2015

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ: 23914

Τηλ: 2541024432                                                       

Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.

4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης

5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 10 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

01ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

02ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 2ου ΑΠ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

03ο ΘΕΜΑ :  Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

04ο ΘΕΜΑ :  Κατανομή πίστωσης λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

05ο ΘΕΜΑ : Άδεια εγκατάστασης προσωρινής λυόμενης κατασκευής δαπέδου σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Γ. Σταύρου 7-15 (εισηγητής Χαράλαμπος Αβραμίδης)

06ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη αιτήματος για προσωρινή κατάληψη οδοστρώματος επί της οδού Κλεμανσώ (εισηγητής Χαράλαμπος Αβραμίδης)

07ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την επανασύσταση ή μη της Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4325/15 (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)

08ο ΘΕΜΑ : 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

09ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χώρου και της ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής έτους 2014 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

10ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση της με αριθμό 55/2015 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την «Έγκριση της σύναψης συνδρομής σε ηλεκτρονικά μέσα /παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου» (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

11ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

12ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό επιτρεπόμενου αριθμού αδειών και χωροθέτηση για την εγκατάσταση οίκων ανοχής στο Δήμο Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

13ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για προσωρινή τμηματική διακοπή ή τροποποίηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένου έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

14ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για προσωρινή τμηματική διακοπή ή τροποποίηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

15ο ΘΕΜΑ : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της ΑΝ ΞΑ. ΑΕ ΟΤΑ (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

16ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την υπαγωγή σε ρύθμιση (100 δόσεων) της ΔΕΥΑΞ (εισήγηση Βασιλική Μεταξά)

17ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη ποσού στην Νικόλαος Ανδρεάδης & ΣΙΑ ΟΕ (εισηγήτρια Περιστέρα Κοκκίνου)

18ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης ανοίγματος λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την από 20/4/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

19ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του αριθμ.1 ισόγειου γραφείου στο κέντρο Χονδρεμπορίου (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου) 

20ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη οφειλής του Γ.Π. (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)

21ο ΘΕΜΑ : Οικονομικές ενισχύσεις αθλητικών συλλόγων (εισηγητής Χρυσαφίδης Σωτήριος)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ