Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 25 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή τους στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής τους Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά).

ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή τους στη ρύθμιση με εφαπαξ καταβολής τους Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά).

ΘΕΜΑ 3Ο: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων για την εκμίσθωση του Ισογείου κτιρίου στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Δαγκλή 1- Πλατεία Δημοκρατίας (εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

ΘΕΜΑ 4Ο: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων εκμίσθωσης του τμήματος του υπαίθριου χώρου έμπροσθεν του κολυμβητηρίου εμβαδού 2.020 τ.μ. (εισηγήτρια :Στυλιανή Μόσχου).

ΘΕΜΑ 5Ο: Λήψη απόφασης για προσδιορισμό του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2014 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά).

ΘΕΜΑ 6Ο: Λήψη απόφασης για προσδιορισμό του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2015 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά).

ΘΕΜΑ 7Ο: Μερική ή ολική ανάκληση δέσμευσης των προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2014 (εισηγήτρια: Ζούρα Ιουλία).

ΘΕΜΑ 8Ο: Μερική ανάκληση δέσμευσης της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης έτους 2014 (εισηγήτρια : Ιουλία Ζούρα)

ΘΕΜΑ 9Ο: Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2014 (εισηγήτρια :Ιουλία Ζούρα).

ΘΕΜΑ 10Ο: Πρόταση ανάληψη υποχρέωσης οικονομικού έτους 2014 (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

ΘΕΜΑ 11Ο: Πρόταση ανάληψη υποχρέωσης οικονομικού έτους 2014 (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

ΘΕΜΑ 12Ο: Πρόταση ανάληψη υποχρέωσης οικονομικού έτους 2014 (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

ΘΕΜΑ 13Ο :Απόδοση παγίας προκαταβολής (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα)

ΘΕΜΑ 14ο: Κατάρτιση των όρων, Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Επιλογή του Πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου (εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

ΘΕΜΑ 15Ο: Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής που προσκομίστηκε στο διαγωνισμό του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 14ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ» από τη μειοδότρια ΜΟΛΩΖΗΣ Δ.-ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 16Ο: Αποδοχή δωρεάς οχήματος –λεωφορείου 14 θέσεων από την υπό εκκαθάριση Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης «ΝΕΣΤΟΣ-ΡΟΔΟΠΗ» (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 17Ο: Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 09 Μαρτίου 2015 ενώπιον Ειρηνοδικείου Ξάνθης (εισηγητής :Ιωάννης Λάμπρου).

ΘΕΜΑ 18Ο: Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 09 Μαρτίου 2015 ενώπιον Ειρηνοδικείου Ξάνθης (εισηγητής: Ιωάννης Λάμπρου).

ΘΕΜΑ 19Ο: Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 20 Μαΐου 2015 ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (εισηγητής: Ιωάννης Λάμπρου).

ΘΕΜΑ 20ο: Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 23 Οκτωβρίου 2015 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης (εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).

ΘΕΜΑ 21ο: Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου από Δικηγόρο του Δήμου Ξάνθης (άρθρο 244 παρ.5 περ.στ του Ν.3852/10) ενώπιον του Μονομελούς Πλη/κείου Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 22Ο:Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (εισηγήτρια :Βασιλική Τσιπούρη)

Ο Πρόεδρος 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ


 

ΞΑΝΘΗ, 20 Νοεμβρίου 2014
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.60249
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου
Τηλέφωνο:2541350827
Email:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης