ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                   Ξάνθη 13-7-2021
Πληροφορίες: Μαρία - Άννα Ανδρέου                                                          Αριθ.Πρωτ: 16375
Τηλ: 2541024432                                                      
Email:
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 17 Ιουλίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, σε ειδική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, του δημαρχιακού καταστήματος Ξάνθης, για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί σχετική απόφαση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 & 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αυτά αντικαταστάθηκαν και ισχύουν και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, στην περίπτωση τής δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.
  • Εκλογή αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, λόγω ανεξαρτητοποίησης Δημοτικού Συμβούλου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Μπούτου