ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ξάνθη, 28  Ιουνίου 2022    
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ                                                                         Αριθ.Πρωτ:15031
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                            
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο : 2541350819
E-mail:
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  1. Ασκαρίδης Ηλίας
  2. Γουναρίδης Στυλιανός
  3. Ηλιάδης Θωμάς
  4. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
  5. Μπαντάκ Σιαμπάν
  6. Τόπ Σινάν
  7. Τσακιρίδης Αφεντούλης
  8. Φανουράκης Εμμανουήλ                                                                                      
 
Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
- Γεώργιος Τσέπελης (Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ξάνθης)
- Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 29 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί η σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και την εγκ.374/39135/30.05.2022 του ΥΠ.ΕΣ.
  • 01ο ΘΕΜΑ : Μετακίνηση είκοσι τριών (23) επαγγελματικών θέσεων λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης από την οδό Ύδρας στην οδό Πανεπιστημίου,  σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και αλλαγή των ορίων της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ξάνθης για λόγους δημοσίου συμφέροντος (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
  • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του Σ.Φ.Η.Ο. του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων των ανωτέρω θεμάτων.
Ο Πρόεδρος
 Ιωάννης Ζερενίδης
(Αντιδήμαρχος Ξάνθης)