ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ξάνθη  27/06/2022
Π.Ε.  ΞΑΝΘΗΣ                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.14883                                                                                       
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου                                                                    
Τηλέφωνο: 25413-50819                                                
Email:                                                 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                                                          
             ΠΡΟΣ:
(α)       Τα αξιότιμα μέλη της Κοινότητας Ξάνθης
(β)       Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης
(γ)        Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης.  
                                           
Σας προσκαλούμε, σε έκτακτη συνεδρίαση στις 28 Ιουνίου 2022, ημέρα  Τρίτη και ώρα 15:00 της Κοινότητας Ξάνθης, στο Δημαρχείο Ξάνθης στην Πλατεία Δημοκρατίας, σύμφωνα με την (εγκ.88/59846/21.08.2019) του ΥΠ.ΕΣ και το άρθρο 89 του Ν.4555/18, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης:
           
  • 01ο ΘΕΜΑ : «Μετακίνηση είκοσι τριών (23) επαγγελματικών θέσεων λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης από την οδό Ύδρας στην οδό Πανεπιστημίου,  σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και αλλαγή των ορίων της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ξάνθης για λόγους δημοσίου συμφέροντος» (εισηγητής Αντ/χος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
                                                                     
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΠΕΛΗΣ