ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Ξάνθη  02/12/2021
 Π.Ε.  ΞΑΝΘΗΣ                                   Αριθμ. Πρωτ. 29160                                                                                      
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου                                                                    
Τηλέφωνο: 25413-50819                                                
Email:                  με e-mail
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
             ΠΡΟΣ:
(α)       Τα αξιότιμα μέλη της Κοινότητας Ξάνθης
(β)       Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης
(γ)        Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης.                                     

Σας προσκαλούμε, σε δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση στις 6 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09:00 έως 12:00 της Κοινότητας Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθ. Πρωτ. 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20, την Κ.Υ.Α. Δ1α 38197/18-06-2021(ΦΕΚ 2660/18-06-2021τ. Β΄) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄)  εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής, λόγω αλλαγής νομικής μορφής εταιρείας (εισηγητής ο Αντ/χος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
  2. Λήψη απόφασης της Κοινότητας Ξάνθης, σχετικά με τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου (εισηγητής ο Αντ/χος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΠΕΛΗΣ