ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Ξάνθη, 24 Σεπτεμβρίου 2021    
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ                             Αριθ.Πρωτ:22482
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                               
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ταχ.Δ/νση  : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο  : 2541350819
E-mail:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
             1) Ασκαρίδη  Ηλία                                   5) Μπαντάκ Σιαμπάν
             2) Ηλιάδης Θωμάς                                   6) Τσακιρίδη Αφεντούλη
             3) Παυλίδου Ελισάβετ                              7) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
             4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ                   8) Φανουράκης Εμμανουήλ
Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
- Γεώργιος Τσέπελης (Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ξάνθης)
- Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά
 

Σας προσκαλούμε, σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 09:30, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.πρωτ.9525/2-7-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τις αριθμ.18318/13-3-2020 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και 427/77440/13-11-2020, Κ.Υ.Α. Δ1α 38197/18-06-2021(ΦΕΚ 2660/18-06-2021τ. Β΄)  , ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄)   και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις

  1. Ακύρωση απόφασης της αριθ. 20/2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης Σιαμπάν Μπαντάκ)
  2. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄) (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
  3. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄) (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
  4. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄) (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
  5. Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών , όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4497/2017(ΦΕΚ 171/Α΄) (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
  6. Έγκριση υψομετρικής μελέτης ανώνημης οδού στην ανατολική και βόρεια πλευρά του Ο.Τ. που περικλείεται από τον Χείμαρρο Κόσυνθο, τη Σιδηροδρομική Γραμμή του ΟΣΕ και τις οδούς Λεωφόρου Στρατού και Βυρσοδεψείων στην Ξάνθη.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζερενίδης
(Αντιδήμαρχος Ξάνθης)