ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                  
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου               Ξάνθη  23-6-2021
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα             Αριθ.Πρωτ: 14014
Τηλ: 2541024432                                   
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
1) Τα  αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

Σας προσκαλούμε, σε ειδική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27 Ιουνίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20,  εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή τακτικού μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω ανεξαρτητοποίησης Δημοτικού Συμβούλου.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Μπούτος