ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ
Εύμοιρο   11   Σεπτεμβρίου  2020
Αριθμ.Πρωτ.   23516

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Ευμοίρου.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 21 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:00,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης κορωνοϊού COVID 19  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» την αριθμ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις,  για να συζητηθούν τα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

 Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη:

α) δια ζώσης σύγκλιση του Κοινοτικού Συμβουλίου, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες  υγειονομικές     διατάξεις  και  ειδικότερα  το άρθρο 12  της κοινής  υπουργικής  απόφασης  αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.     30612/16-5-2020  ( Β΄ 1869 ) και  η  παρ. 3  του  άρθρου  14  της  κοινής  υπουργικής  απόφασης αριθμ  Δ1α/Γ.Π .οικ. 32009 / 23-5-2020 ( Β1988΄ ),  ενώ  καi  οι  συνεδριάσεις  εξακολουθούν να  πραγματοποιούνται  κεκλεισμένων  των  θυρών.

1ο ΘΕΜΑ:  Πρόταση για την επέκταση δρομολογίων αστικών λεωφορείων στους οικισμούς Λεύκης και  Πετροχωρίου.

2ο ΘΕΜΑ:  Υποβολή προτάσεων για τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξάνθης για το έτος 2021.

Η Πρόεδρος Συμβουλίου
Κοινότητας Ευμοίρου
ΣΠΥΡΙΔΟΥ  ΑΝΝΑ