ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Εύμοιρο  11  Ιουνίου  2020
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                              Αριθμ.Πρωτ.   13286
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Ευμοίρου.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 15 Ιουνίου 2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  12:00, για να συζητηθούν  τα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

1ο ΘΕΜΑ:  Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής, σε κατάστημα μαζικής εστίασης, στο 5ο χλμ. Ξάνθης- Καβάλας.

2ο ΘΕΜΑ: Πρόταση για την κατασκευή πεζοδρομίων στους οικισμούς της Κοινότητας.

3ο ΘΕΜΑ: Έκφραση γνώμης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης.

Η Πρόεδρος Συμβουλίου
Κοινότητας Ευμοίρου
ΣΠΥΡΙΔΟΥ  ΑΝΝΑ