ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Ξάνθη  25/5/2020
Π.Ε.  ΞΑΝΘΗΣ                             Αριθμ. Πρωτ. 11618
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο: 25413-50819                                                
Email:                        με e-mail
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
(α) Τα αξιότιμα μέλη της Κοινότητας Ξάνθης
(β) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης
(γ)   Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης.  
Κοινοποίηση:
- Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά
                                           

Σας προσκαλούμε, σε δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση στις 29 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 της Κοινότητας Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης:

           

  1. Δήλωση παρουσίας τακτικής συνεδρίασης της Κοινότητας Ξάνθης βάση του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
                                                                     

                                                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΠΕΛΗΣ