ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Ξάνθη  24/4/2020
Π.Ε.  ΞΑΝΘΗΣ                                  Αριθμ. Πρωτ. 9802
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο: 25413-50819
Email:                                                    με e-mail
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                                                         
ΠΡΟΣ:
(α) Τα αξιότιμα μέλη της Κοινότητας Ξάνθης
(β) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης
(γ)   Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης.  
Κοινοποίηση:
- Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

                                           

Σας προσκαλούμε, σε δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση στις 28 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 της Κοινότητας Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης:     

  1. Ενημέρωση των συμβούλων της Κοινότητας Ξάνθης σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβε η Κοινότητα από 1/09/2019 έως 31/12/2019. (εισηγητής Πρόεδρος Κοινότητας Ξάνθης Γεώργιος Τσέπελης).

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΠΕΛΗΣ