ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                 Ξάνθη 6-6-2019
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία – Άννα            Αριθ.Πρωτ:
Τηλ: 2541024432
e-mail:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
  • Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
  • Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
  • Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
  • Τους αξιότιμους Προέδρους της Τοπικής Ενότητας Σταυρούπολης και Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου
  • Τους αξιότιμους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυοφύτου, Κομνηνών και Πασχαλιάς
  • Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
  • Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 6 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 σε δημόσια έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί σχετική απόφαση:

  1. Εξέταση αιτήματος για παραχώρηση και εκμίσθωση ή μη τμήματος υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Διοικητηρίου για τη διοργάνωση προωθητικής ενέργειας της Coca Cola Services σε συνεργασία με τον Άκη Πετρετζίκη (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω χρονικών περιθωρίων της ανωτέρω διοργάνωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ